Belajar Ilmu Syar'i dan Ilmu duniawi bersama Abuzahra

Ilmu Akhirat dan Dunia Haruslah Seimbang


1 Komentar

MEWASPADAI SYIRIK

Oleh : Abu ‘Ubaidah Rustam

Manhaj (Metode –ed.) Dakwah Para Nabi

Telah dijelaskan pada edisi-edisi yang sebelumnya bahwa seyogyanya para da’i lebih memprioritaskan tauhid dalam dakwah mereka. Dan ini merupakan ciri dakwah ahlul haq di setiap zaman dan tempat. Karena mereka mengikuti pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan para nabi dan rasul. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul kepada suatu ummat di muka bumi ini kecuali dalam rangka mengajak manusia kepada tauhid (mengesakan Allah dalam seluruh bentuk peribadatan) serta memperingatkan manusia dari kesyirikan dan bahaya kesyirikan.

Allah Tabaraka wa Ta’Ala berfirman :

“Dan sungguh Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”.

( An-Nahl 36)

Dan Allah Ta’ala juga brfirman :

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada sesembahan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku”.( Al-Anbiya’ : 25)

Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah : “Allah Ta’ala mengabarkan bahwa hujjah telah ditegakkan kepada seluruh ummat, dan tidak suatu ummat pun yang terdahulu dan yang   belakangan kecuali Allah telah mengutus pada ummat tersebut seorang rasul. Maka seluruhnya sama berada di- atas dakwah yang satu dan agama yang satu. Yaitu ajakan untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak ada    sekutu bagi-Nya.” (lihat tafsir Al-Karimurrahman hal. 144 cet. Muassasah Ar-Risalah)

Dan beliau juga berkata : “Seluruh para rasul yang sebelummu (wahai Muhammad pent.) bersama dengan kitab-kitab mereka, inti dan pokok risalah mereka adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan penjelasan bahwa Ia (Allah) adalah Sesembahan yang berhak diibadahi dan bahwa peribadatan kepada selain-Nya adalah batil. (lihat Tafsir Al-Karimurrahman hal. 52 cet. Muassasah Ar-Risalah)

Maka ini adalah manhaj para nabi dan rasul ‘alaihimussholatuwassalam, yaitu berdakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan   meninggalkan peribadatan kepada selain-Nya. Tujuan mereka adalah untuk membersihkan dan mensucikan bumi Allah ini dari segala macam noda dan kotoran kesyirikan bukan dalam rangka menggapai kursi kekuasaan. Itu (kekuasaan -ed.) hanya merupakan buah atau hasil yang diperoleh dari dakwah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Demikian juga amalan-amalan soleh datang mengikuti hal tersebut. Sebab apa faedahnya engkau memperbaiki ummat dengan mengajak mereka untuk melakukan amalan-amalan soleh, mengajak mereka untuk shalat, berpuasa, infak, dan setumpuk amalan-amalan lainnya namun engkau membiarkan mereka bergelimang dalam kesyirikan, dan terkungkung dalam jerat-jerat kesyirikan dengan berbagai macam corak dan bentuknya yang berupa ketergantungan hati kepada selain Allah dari kalangan para wali (menurut anggapan mereka), bebatuan, pepohonan yang dikeramatkan, penghuni-penghuni lembah atau tempat tertentu dari kalangan jin dan meminta perlindungan kepada mereka, serta setumpuk bentuk kesyirikan yang lainya.

Maka ketahuilah wahai saudaraku yang mengaku sebagai da’i yang ingin memperbaiki ummat ! Apabila engkau tidak meniti jejak para nabi dan rasul dalam   dakwah mereka, maka engkau di saat itu bagaikan mengobati suatu tubuh yang kepalanya telah terlepas darinya. Karena posisi tauhid di sisi agama ini bagaikan posisi kepala pada tubuh. Dan amalan-amalan kebaikan yang tidak dibangun di atas pondasi tauhid adalah sia-sia, sebab ia (tauhid –ed.) merupakan syarat diterimanya ibadah disisi  Allah Ta’ala. Demikian juga harus mengikuti tuntunan  Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam

Bahaya- Bahaya Kesyirikan

Berikut ini adalah di antara bahaya-bahaya kesyirikan :

1. Kesyirikan merupakan kezhaliman yang sangat besar.

Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :

“Sesungguhnya kesyirikan benar-benar merupakan kezholiman yang sangat besar.” (Luqman : 13)

2. Kesyirikan bisa menggugurkan amalan seorang hamba. Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :

“Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka benar-benar dan pasti amalanmu akan terhapus, dan engkau benar-benar akan menjadi orang-orang yang rugi.”(Az-Zumar:65)

3. Kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta’ala apabila seseorang mati di atasnya dan belum bertaubat darinya.

Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik (mempersekutukan-Nya) dan Ia mengampuni yang lainnya kepada siapa yang Dia kehendaki”. (An-Nisa : 48)

Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nashir   As-Sa’di rahimahullah mengatakan : “Allah Ta’ala mengabarkan bahwa Ia   tidak mengampuni bagi orang yang mempersukutukan-Nya dengan sesuatu dari makhluk-makhluk-Nya, dan Ia mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan  apabila hikmah dan ampunan-Nya menghendaki hal tersebut. Maka dosa-dosa selain syirik, Allah    telah menjadikan sebab-sebab terampuninya, seperti kebaika-kebaikan, musibah-musibah yang menghapuskan dosa-dosa di- dunia, alam barzakh (kubur), dan di hari kiamat. Dan seperti doanya sebagian orang-orang yang beriman atas sebagian yang lain dan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, dan yang lebih dari itu semua adalah rahmat Allah Ta’ala di mana orang-orang yang beriman dan   bertauhid berhak mendapatkannya. Dan ini berbeda dengan kesyirikan. Maka orang yang melakukan kesyirikan telah menghalangi pintu-pintu ampunan dan rahmat atas dirinya dan ketaatan tidak memberikan manfaat kepada dirinya tanpa adanya tauhid dan musibah tidak berfaedah bagi dirinya sedikit pun. (lihat Tafsi Al-Karimurrahman hal. 181 cet. Muassasah Ar-Risalah)

4. Kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka, diharamkan baginya Al-Jannah, dan tidak ada penolong yang bisa menyelamatkannya dari siksaan Allah atau meringankan sedikit saja dari siksaan-Nya.

Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.”(Maidah :72)

5. Kesyirikan adalah penyebab bencana dan mala petaka yang melanda ummat.

Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :

“Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka menda’wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak”.(Maryam : 90-91)

Maka tidaklah ummat-ummat terdahulu dihancurkan oleh Allah Tabaraka Wa Ta’ala kecuali penyebab terbesar darinya adalah pembangkangan terhadap utusan-utusan Allah ketika mereka diajak untuk mengesakan Allah serta meninggalkan sesembahan mereka dari selain-Nya. Maka ambillah pelajaran wahai orang orang yang berakal !!

Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :

“Dan berapakah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami adzab mereka dengan adzab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang besar.”( Ath-Tholaq :8-9)

Berkata Al-’Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah : ”Allah Ta’ala mengabarkan bahwa Ia membinasakan umat-umat yang membangkang dan generasi yang mendustakan (terhadap para Rasul pent.). Banyaknya jumlah dan kekuatan mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun ketika datang kepada mereka hisab yang keras dan siksaan yang mengerikan. Dan bahwa Allah merasakan kepada meraka sebagian adzab akibat dari amalan-amalan mereka yang jelek. Meskipun telah ada siksaan dunia, Allah menjanjikan siksaan yang keras di akhirat. (lihat Tafsir Karimirrahman , hal : 872)

Dan perhatikan pula bagaimana Allah Ta’ala menghancurkan Fir’aun dan bala tentaranya yang memiliki jumlah dan kekuatan yang sangat besar, namun kekuatan dan jumlah yang mereka miliki tidak dapat membendung datangnya siksaan Allah Ta’ala kepada mereka. Yaitu ketika Allah mengutus kedua utusan-Nya Musa dan saudaranya Harun ’alaihimassalam kepada Fir’aun dengan penuh kelembutan dan hikmah meraka untuk mengajaknya kembali kepada Allah. Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”. ( Thaha :43-44)

Akan tetapi Fir’aun tidak menerima dakwah keduanya yang penuh dengan kelembutan dan hikmah tersebut sehingga Nabi Musa membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya berupa mu’jizat-mu’jizat yang besar dari Allah Tabaraka Wa Ta’ala, akan tetapi ia malah  melampaui batas dan mendustakan serta mengatakan dengan  keangkuhan dan kesombongannya bahwa dialah rabb yang tertinggi. Maka di saat itulah Allah membinasakannya beserta bala tentaranya disebabkan karena kezhalimannya. Dan Allah tidaklah zhalim terhadap hamba-hamba-Nya.

Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman : ”

“Tetapi Fir’aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. (Seraya) berkata: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di dunia. “.( An-Nazi’at : 21-25)

Demikian pula Allah telah membinasakan ummat-ummat yang lain dari ummat-ummat yang terdahulu, tidak lain penyebabnya adalah pembangkangan terhadap para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Sehingga kalau ummat-ummat terdahulu dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah dengan sebab-sebab tersebut, maka demikian pula di zaman sekarang kalau Allah menghancurkan suatu kaum maka penyebabnya sama yaitu apa yang membuat umat terdahulu dibinasakan. Kehancuran yang terjadi berupa bencana dan malapetaka yang melanda di berbagai belahan negeri, termasuk negeri kita yang akhir-akhir ini rawan dengan bencana dan mala petaka. Hal itu disebabkan karena jauhnya penduduk negeri ini dari ajaran tauhid dan tersebarnya kesyirikan serta banyaknya penentang tauhid. Maka berhati-hatilah dari adzab Allah Subhanahu wa Ta’Ala.6. Kesyirikan merupakan penyebab kelemahan, rasa takut dalam dada-dada manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” (Al- Jin : 6)

Demikian di antara bahaya-bahaya kesyirikan yang dapat kami sampaikan pada edisi ini, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan darinya dan mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya, Amin.

Wallahu Ta’ala A’la wa A’lam.

Maroji’ (Daftar Pustaka)

1. Manhajul Ambiya’ fi Dakwati Ilallah, Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkholi

2. Syarah Masailul Jahiliyyah, Al-Allamah Asy-Syaikh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan

3. Syarah Kasyfusysyubuhat, Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin.

http://www.alistiqomah.web.id/berkas-buletin-al-istiqomah/11-jumadil-akhir1430h/18-edisi8-mewaspadai-syirik.html?tmpl=component&print=1&page=

Iklan


Tinggalkan komentar

Faktor Yang Menyebabkan Manusia Menjadi Kafir & Meninggalkan Agama Mereka, Yaitu: Sikap Yang Berlebihan Kepada Orang-orang Shaleh

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Firman Allah ‘Azza wa Jalla (artinya):

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas (yang telah ditentukan Allah) dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar…” (An-Nisa’: 171)

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari, tafsiran dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma mengenai firman Allah Ta’ala (artinya):

“Dan mereka (kaum Nabi Nuh) berkata: ‘Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, dan (terutama) janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq maupun Nasr’.” (Nuh: 23)

Ia mengatakan: “Ini adalah nama-nama orang shaleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka: “Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka.” Orang-orang itupun melaksanakan bisikan syaitan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah.”

Ibnu Qayyim (Abu ‘Abdillah: Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Sa’d Az-Zur’i Ad-Dimasyqi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seorang ulama besar dan tokoh gerakan da’wah Islamiyah; murid Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Mempunyai banyak karya ilmiyah. Dilahirkan th. 691 H (1292 M) dan meninggal th. 751 H (1350 M)) mengatakan: “Banyak kalangan salaf yang berkata: ‘Setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membikin patung-patung mereka; kemudian, setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut’.”

Diriwayatkan dari ‘Umar bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji (‘Isa) putera Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah ‘Abdullah wa Rasuluhu’ (Hamba Allah dan Rasul-Nya).” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu.” (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma)

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya.” (Beliau sebutkan kalimat ini sampai tiga kali)

Kandungan tulisan ini:

 1. Bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya, akan jelas baginya keterasingan Islam; dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk merubah hati manusia.
 2. Mengetahui bahwa mula pertama syirik yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang shaleh.
 3. Mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para Nabi menjadi berubah, dan apa faktor penyebabnya? Padahal para nabi itu, sebagaimana diketahui, adalah utusan Allah.
 4. Diterimanya hal-hal bid’ah, padahal syari’at Ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya.
 5. Faktor yang menyebabkan itu semua adalah pencampuradukan antara al-haq dengan al-bathil. Adapun yang pertama ialah: rasa cinta kepada orang-orang shaleh; sedang yang kedua ialah: tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan, tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu.
 6. Tafsiran ayat dalam surah Nuh. Ayat ini menunjukkan bahwa sikap yang berlebihan dan melampaui batas terhadap orang-orang shaleh adalah yang menyebabkan terjadinya syirik dan tuntunan agama para nabi ditinggalkan.
 7. Watak manusia bahwa al-haq yang ada dalam dirinya bisa berkurang, sedangkan al-bathil malah bisa bertambah.
 8. Bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum Salaf bahwa bid’ah adalah penyebab kekafiran, dan lebih disenangi oleh Iblis daripada maksiat, karena maksiat masih bisa diampuni, sedangkan bid’ah tidak.
 9. Syaitan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid’ah, sekalipun maksud pelakunya adalah baik.
 10. Mengetahui kaidah umum, yaitu bahwa sikap berlebihan dalam agama dilarang; dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya.
 11. Bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal shaleh.
 12. Larangan adanya patung-patung, dan hikmah dalam pemusnahannya (untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan).
 13. Kisah tentang kaum Nabi Nuh tersebut mengandung maksud besar, dan diperlukan sekali, meskipun sudah dilalaikan.
 14. Hal yang paling mengherankan, bahwa mereka (ahli bid’ah) telah membaca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir dan hadits, dan mengerti arti kalimatnya; tetapi Allah menutup hati mereka, sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik, maka merekapun berkeyakinan bahwa apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta.
 15. Dinyatakan bahwa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang shaleh tiada lain karena mengharapkan syafa’at mereka.
 16. Mereka menduga bahwa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu.
 17. Pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji (‘Isa) putera Maryam…” Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau, yang telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya.
 18. Ketulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya.
 19. Dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu (agama) dilupakan. Dengan demikian, dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang.
 20. Bahwa sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama.

Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.


Tinggalkan komentar

Awas Faktor Pemicu Kesyirikan

Setan sebagai musuh utama anak Adam tidak akan henti-hentinya mendakwahkan kesesatan dan menjauhkan manusia dari jalan Alloh sejauh-jauhnya. Alloh berfirman yang artinya, “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.” (Fathir: 6). Maka tidak selayaknya bagi makhluk yang berakal untuk lalai dari makar dan tipu daya mereka seperti bisikan, was-was, godaan, kerancuan dan menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran.

Jurus Penyesatan Iblis

Ketahuilah, bahwa Iblis telah memasang berbagai jenis perangkap untuk menggiring manusia menuju neraka. Perangkap setan yang paling berbahaya ialah perangkap kesyirikan. Dari jalan inilah manusia di muka bumi ini banyak disesatkan. Alloh berfirman, “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Alloh, maka pasti Alloh mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.” (Al Maidah: 72)

Berikut ini beberapa jalan yang akan menuntun seseorang ke dalam lembah kesyirikan. Wal ‘iyadzu billah.

Berlebih-Lebihan Terhadap Orang-Orang Shalih

Sikap ekstrim dengan mengagungkan orang shalih adalah fenomena yang amat lazim kita temui, baik dulu maupun sekarang. Awalnya manusia sejak terusirnya nabi Adam ke bumi adalah masih dalam keadaan Islam. Ibnu Abbas berkata, “Dalam rentang waktu di antara nabi adam dan Nuh itu ada sepuluh generasi. Semuanya masih dalam keadaan islam.” (HR. Hakim) Setelah itu menyebarlah kesyirikan di bumi untuk kali pertamanya dengan sebab sikap ekstrim tersebut. Maka Alloh mengutus Nuh ‘alaihis salam yang menyeru untuk beribadah hanya kepada-Nya dan melarang peribadahan kepada selain-Nya. Tetapi kaum nabi Nuh justru membantahnya. “Dan mereka berkata: ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’.” (Nuh: 23)

Inilah nama-nama orang sholih yang ada pada kaum nabi Nuh ‘alaihis salam. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum ini untuk membuat gambar dan patung orang-orang shalih tersebut pada tempat ibadah mereka kemudian menamainya sesuai nama-nama mereka. Mereka beralasan dengan melihat dan mengenang patung serta gambar tersebut, mereka dapat meningkatkan semangat ibadah kepada Alloh. Dalam fase ini mereka belum menyembahnya, sampai kemudian generasi ini meninggal dan bergantilah generasi selanjutnya serta orang tidak lagi mengenal ilmu tauhid, akhirnya patung-patung tersebut disembah.

Sesungguhnya setan mengajak untuk bersikap ekstrim terhadap orang-orang shalih dan mengajak untuk beribadadah kepada kubur. Mereka membisikkan ke dalam hati manusia bahwa sesungguhnya membuat bangunan di atas kubur dan beri’tikaf di dekatnya adalah salah satu tanda cinta terhadap para nabi dan orang shalih. Begitupula berdoa di samping kubur itu mustajab (akan terkabul). Setelah itu setan memindah mereka dari tingkatan ini menuju berdoa dan bersumpah kepada Alloh dengan nama penghuni kubur tesebut. Tatkala hal ini tertanam dalam benak mereka, setan menggiring mereka untuk berdoa dan meminta kepada penghuni kubur serta meminta syafaat kepada selain Alloh, mengambil kuburan sebagai berhala atau tempat bergantung, thowaf (mengelilingi) di kuburan, menciuminya dan menyembelih hewan di sisinya. Setelah tahap ini, setan kemudian menggiring mereka menuju tingkat keempat, yaitu menyeru kepada manusia untuk beribadah kepada kubur dan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Setelah itu membisikkan pada mereka bahwa siapa saja yang melarang hal-hal di atas, berarti mencela para nabi dan orang shalih yang merupakan orang-orang mulia (Lihat Nurut Tauhid wa Zhulumatus Syirk karya Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahf Al Qahthany).

Membangun Masjid di Atas Kubur dan Membuat Gambar di Dalamnya

Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam mengingatkankan bahaya membangun masjid di atas kubur dan menjadikan kubur sebagai masjid (baca: tempat untuk beribadah), karena ibadah kepada Alloh di dekat kubur orang-orang shalih merupakan hal yang dapat menjerumuskan ke dalam peribadatan kepada mereka. Tatkala Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam tentang gereja yang ada di Habasyah (Ethiopia) yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, beliau berkata, “Sesungguhnya mereka itu ketika seorang shalih di kalangan mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian membuat gambar di dalamnya. Merekalah sejelek-jelek makhluk di sisi Alloh pada hari kiamat.” (HR. Bukhori, Muslim). Bahkan Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam memperingatkan umatnya tatkala di akhir hayatnya. Beliau berkata, “Alloh melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid”. Aisyah berkata, “Beliau memperingatkan dari perbuatan mereka.” (HR. Bukhori, Muslim). Beliau juga bersabda sebelum wafat, “Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur para nabi dan orang shalih sebagai masjid (baca: tempat beribadah), maka sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut.” (HR. Muslim)

Menjadikan Kubur Sebagai Tempat Beribadah

Rosululloh mengingatkan umatnya agar tidak menjadikan kubur beliau sebagai berhala yang disembah selain Alloh, terlebih lagi apabila kubur itu kubur selain beliau. Beliau berkata, “Ya Alloh janganlah Kau jadikan kuburku sebagi berhala yang disembah. Sungguh besar kemurkaan Alloh terhadap orang yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid.” (HR. Malik, Abu Nu’aim)

Bandingkan dengan realita kaum muslimin sekarang ini. Mereka lebih senang untuk membaca Al Quran di kuburan, akan tetapi di rumahnya sendiri kosong dari bacaan Al Quran. Bukankah Rosululloh bersabda, “Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan…” (HR. Abu Daud, Ahmad)

Menerangi Kubur (Memberinya Lentera, Lilin dll) dan Membangun Kubah di Atasnya

Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam memperingatkan umatnya bahaya menerangi kubur. Hal ini karena mendirikan bangunan dan memberi penerangan di atas kubur, mengapur, memberi tulisan dan menjadikannya sebagai masjid adalah termasuk perkara-perkara yang dapat menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallohu ‘anhuma berkata, “Rosululloh melaknat para wanita yang banyak berziarah ke kubur, orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan orang yang memberi penerangan di atasnya.” (HR. An Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Rosululloh membersihkan bumi ini dari perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Beliau pun telah mengutus beberapa sahabatnya untuk merobohkan kubah-kubah tinggi yang ada di atas kubur dan menghancurkan gambar-gambar ataupun. Abu Al Hayyaj Al Asady berkata, Ali bin Abi Tholib berkata kepadaku, “Maukah engkau kuutus membawa tugas seperti Rosululloh telah mengutusku, yaitu janganlah engkau biarkan gambar atau patung kecuali engkau hancurkan, dan janganlah engkau biarkan kubur yang tinggi kecuali engkau ratakan.” (HR. Muslim). Wallohu A’lam bish Showab.

***

Penulis: Abu Yusuf Johan Lil Muttaqin
Artikel http://www.muslim.or.id
http://muslim.or.id/aqidah/awas-faktor-pemicu-kesyirikan.html


Tinggalkan komentar

Syirik merupakan dosa paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang tidak akan diampuni Allah

Syirik merupakan dosa paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang tidak akan diampuni Allah, dan pelakunya diharamkan masuk surga serta seluruh amal yang pernah dilakukannya selama di dunia akan hangus dan sia-sia. Oleh sebab itu mengenal hakikat syirik dan bahayanya adalah perkara yang sangat penting.

Hakikat syirik
Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Wahai umat manusia, sembahlah (Allah) Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dia itu lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap dan Dia pula yang telah menurunkan air hujan dari langit sehingga mampu mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezki untuk kalian maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui.” (QS. Al Baqarah : 21-22).

Di dalam ayat yang lain Allah ta’ala menyatakan secara tegas yang artinya, “Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya.” (QS. An Nisaa’ : 36). Dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk berbuat syirik atau mengangkat tandingan bagi Allah, yaitu menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Dengan demikian ibadah adalah salah satu kekhususan yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, karena menujukan ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik.

Dosa yang paling besar
Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.” (QS. An Nisaa’ : 48, 116). Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, “Dengan ayat ini maka jelaslah bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Karena Allah ta’ala mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuninya bagi orang yang tidak bertaubat darinya…” (Fathul Majid). Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu bertanya kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar ?” Maka beliau menjawab, “Yaitu engkau mengangkat tandingan/sekutu bagi Allah (dalam beribadah) padahal Dia lah yang telah menciptakanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang lain dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ayahnya berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar ?”. Beliau bertanya sebanyak tiga kali. Para sahabat menjawab, “Mau wahai Rasulullah !” Lalu beliau bersabda, “Yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.” Lalu beliau duduk tegak setelah sebelumnya bersandar seraya melanjutkan sabdanya, “Ingatlah, begitu juga berkata-kata dusta.” Beliau mengulang-ulang kalimat itu sampai-sampai aku bergumam karena kasihan, “Mudah-mudahan beliau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itulah, Adz Dzahabi yang menulis kitab Al Kaba’ir menempatkan dosa syirik kepada Allah sebagai dosa besar nomor satu sebelum dosa-dosa yang lainnya. Beliau berkata, “Dosa besar yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah ta’ala..” (Al Kaba’ir)

Kezaliman yang paling zalim
Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Sungguh Kami telah mengutus para utusan Kami dengan keterangan-keterangan, dan Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca supaya manusia menegakkan keadilan” (QS. Al Hadiid : 25). Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa di dalam ayat ni Allah memberitakan bahwa Dia mengutus para Rasul-Nya, menurunkan kitab-kitab-Nya supaya manusia menegakkan al qisth yaitu keadilan. Salah satu nilai keadilan yang paling agung adalah tauhid. Ia adalah pokok keadilan yang terbesar dan pilar penegaknya. Sedangkan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, sedangkan tauhid merupakan keadilan yang paling adil (Ad Daa’ wa Ad Dawaa’). Perhatikanlah firman Allah yang mulia yang mengisahkan nasehat seorang ayah yang bijak kepada puteranya, yang artinya, “Wahai puteraku, janganlah berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar.” (QS. Luqman : 13).

Ibadah adalah hak Allah, maka memperuntukkan ibadah kepada selain Allah adalah pelanggaran hak. Oleh sebab itu syirik disebut sebagai kezaliman, bahkan inilah kezaliman terbesar yang harus ditumpas oleh umat manusia! Sampai-sampai beberapa hari menjelang wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam masih sempat memperingatkan umat dari bahaya syirik dalam masalah kuburan. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu.” ‘Aisyah mengatakan, “Beliau memberikan peringatan keras dari perbuatan mereka itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pelanggaran terhadap hak Sang pencipta
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya kepada Mu’adz, “Wahai Mu’adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah ?” Maka Mu’adz menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Lalu Rasul bersabda, “Hak Allah atas hamba adalah mereka menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak mepersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.”(HR. Al Bukhari dan Muslim). Syaikh Abdullah bin Shalih Al Fauzan berkata, ”Hadits ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta’ala memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para hamba. Barangsiapa yang menyia-nyiakan hak ini maka sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan hak yang paling agung.” (Hushul Al Ma’mul)

Dosa yang tak terampuni
Seandainya seorang hamba berjumpa dengan Allah ta’ala dengan dosa sepenuh bumi niscaya Allah akan mengampuni dosa itu semua, akan tetapi tidak demikian halnya bila dosa itu adalah syirik. Allah ta’ala berfirman melalui lisan Nabi-Nya dalam sebuah hadits qudsi, “Wahai anak Adam, seandainya engkau menjumpai-Ku dengan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi dalam keadaan tidak mempersekutukan Aku, niscaya Akupun akan menjumpaimu dengan ampunan sepenuh itu pula” (HR. Tirmidzi, disahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah 127). Bahkan, di dalam Al Qur’an Allah telah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang berada di bawah tingkatan syirik bagi orang-orang yang dikehendaki-Nya” (QS. An Nisaa’ : 48 dan 116).
Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas, “Allah ta’ala mengabarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, artinya Dia tidak mengampuni hamba yang bertemu dengan-Nya dalam keadaan musyrik, dan (Dia mengampuni dosa yang dibawahnya bagi orang yang dikehendaki-Nya); yaitu dosa-dosa (selain syirik-pent) yang akan Allah ampuni kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya.” ( Tafsir Ibnu Katsir).

Kekal di dalam neraka
Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya, mereka itulah sejelek-jelek ciptaan.” (QS. Al Bayyinah : 6).

Dari Jabir radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya, niscaya masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan memepersekutukan sesuatu dengan-Nya, maka dia masuk neraka.” (HR. Muslim)

Pemusnah pahala amalan
Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya orang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan kemudian diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya maka dia pun mengakuinya. Allah bertanya, “Apa yang kamu lakukan dengannya ?” Dia menjawab, “Aku berperang untuk-Mu sampai aku mati syahid.” Allah berfirman, “Engkau dusta, sebenarnya engkau berperang karena ingin disebut sebagai pemberani. Dan itu sudah kau dapatkan.” Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ada seseorang yang telah mendapatkan anugerah kelapangan harta. Dia didatangkan dan diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang diperolehnya. Maka dia pun mengakuinya. Allah bertanya, “Apakah yang sudah kamu perbuat dengannya ?” Dia menjawab, “Tidaklah aku tinggalkan suatu kesempatan untuk menginfakkan harta di jalan-Mu kecuali aku telah infakkan hartaku untuk-Mu.” Allah berfirman, “Engkau dusta, sebenarnya engkau lakukan itu demi mendapatkan julukan orang yang dermawan, dan engkau sudah memperolehnya.” Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya dan juga membaca Al Qur’an. Dia didatangkan kemudian diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang sudah didapatkannya dan dia pun mengakuinya. Allah bertanya, “Apakah yang sudah kau perbuat dengannya ?” Maka dia menjawab, “Aku menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al Qur’an karena-Mu.” Allah berfirman, ”Engkau dusta, sebenarnya engkau menuntut ilmu supaya disebut orang alim. Engkau membaca Qur’an supaya disebut sebagai Qari’.” Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim).

Kehilangan rasa aman dan petunjuk
Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah” (QS. Al An’aam : 82). Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, ketika ayat ini diturunkan para sahabat mengatakan, ”Wahai Rasulullah. Siapakah di antara kita ini yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya ?” Maka Rasulullah pun menjawab, ”Maksud ayat itu tidak seperti yang kalian katakan. Sebab makna,”Tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman” adalah (tidak mencampurinya) dengan kesyirikan. Bukankah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada puteranya,”Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar”.” (HR. Bukhari). Semoga Allah menyelamatkan diri kita dari bahaya syirik, yang tampak maupun yang tersembunyi.


Tinggalkan komentar

Andaikata

Tentang Ucapan: “Andaikata”

oleh: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Firman Allah Ta’ala (artinya):

“Mereka (orang-orang munafik) mengatakan: ‘Andaikata kita memiliki sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya (kita tidak akan terkalahkan dan) tidak akan ada yang terbunuh di antara kita di sini (maksudnya: dalam perang Uhud)’. Katakanlah: ‘Kalaupun kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji (keimanan) yang ada dalam dadamu dan untuk membuktikan (niat) yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi segala hati.” (Ali Imran: 154)

“Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang: ‘Andaikata mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.’ Katakanlah: ‘Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar’.” (Ali Imran: 168)

Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata: ‘Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu’, tetapi katakanlah: ‘Ini telah ditakdirkan oleh Allah; dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki’; karena ucapan ‘seandainya’ akan membuka (pintu) perbuatan syetan.”

Kandungan tulisan ini:

 1. Tafsiran kedua ayat dalam surah Ali Imran. Kedua ayat di atas menunjukkan larangan mengucapkan “Andaikata” atau “Seandainya” dalam hal-hal yang telah ditakdirkan oleh Allah terjadi, dan ucapan demikian termasuk sifat-sifat munafik; juga menunjukkan bahwa konsekwensi iman ialah pasrah dan ridha kepada takdir Allah, serta rasa khawatir seseorang tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari takdir tersebut.
 2. Dilarang dengan tegas untuk mengucapkan “andaikata” atau “seandainya” apabila mendapat suatu musibah atau kegagalan.
 3. Alasannya, bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan syetan.
 4. Bimbingan yang diberikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam (ketika menjumpai suatu kegagalan atau mendapat suatu musibah), yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik (dan bersabar serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah).
 5. Diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat (untuk di dunia dan di akhirat), dengan senantiasa memohon pertolongan Allah.
 6. Dilarang bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah.

Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.


Tinggalkan komentar

Termasuk Syirik: Motivasi Seseorang Dalam Amalnya Kepentingan Duniawi

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Firman Allah Ta’ala (artinya):

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (Hud: 15-16)

Diriwayatkan dalam Shahih (Al-Bukhari) dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia menuturkan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamishah dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya (berjihad di jalan Allah), dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu; dan bila ditugaskan di garis belakang dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi (untuk menemui raja atau penguasa) tidak diperkenankan, dan jika bertindak sebagai perantara tidak diterima perantaraannya*).”

Khamishah dan khamilah adalah pakaian yang terbuat dari wool atau sutera dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sabdanya tersebut ialah untuk menunjukkan orang yang sangat ambisi dengan kekayaan duniawi, sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara.

*) Tidak diperkenankan dan tidak diterima perantaraannya, karena dia tidak mempunyai kedudukan atau pangkat dan tidak terkenal; soalnya, perbuatan dan amal yang dilakukannya diniati Lillah semata-mata.

Kandungan tulisan ini:

 1. Motivasi seseorang dalam amal ibadahnya, yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi (termasuk syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia tidak diterima oleh Allah).
 2. Tafsiran ayat dalam surah Hud. Ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang motivasinya hanya kepentingan dan kenikmatan duniawi dan akibat yang akan diterimanya baik di dunia maupun di akhirat nanti.
 3. Manusia muslim, disebut sebagai hamba dinar, dirham, khamishah, khamilah (jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan).
 4. Tafsiran hal tersebut, yaitu: jika diberi senang, tetapi jika tidak marah.
 5. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan: “Celakalah ia dan tersungkurlah.”
 6. Juga mendoakan: “Apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya.”
 7. Pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadits.

Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.


Tinggalkan komentar

Upaya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Dalam Menjaga Kemurnian Tauhid Dan Menutup Segala Jalan Menuju Syirik

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

‘Abdullah bin Asy-Syikhkhir menuturkan: “Tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani ‘Amir menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, kami berkata:

“Engkau adalah sayyid (tuan) kita.” Maka beliau bersabda: “Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta’ala.” Lalu kami berkata: “Dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kita.” Beliaupun bersabda: “Ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kamu sekalian dan janganlah terseret oleh syetan.” (HR Abu Dawud dengan sanad jayyid).

Diriwayatkan dari Anas Radhiyallahu ‘anhu, ia menuturkan bahwa ada orang-orang berkata:

“Ya Rasulullah; wahai orang yang paling baik di antara kita dan putera orang yang paling baik di antara kita; wahai tuan kita dan putera tuan kita!” Maka, ketika itu, bersabdalah beliau: “Saudara-saudara sekalian! Ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh syetan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusan-Nya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah ‘Azza wa Jalla.” (HR An-Nasa’i dengan sanad jayyid)

Kandungan tulisan ini:

 1. Peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap berlebihan terhadap beliau. Bab ini menunjukkan bahwa tauhid tidak akan sempurna dan murni, kecuali dengan menghindarkan diri dari setiap ucapan yang menjurus kepada perlakuan yang berlebihan terhadap seorang makhluk, karena dikhawatirkan akan menyeret ke dalam syirik.
 2. Orang yang dikatakan kepadanya: “Engkau adalah sayyid (tuan) kita”, seyogyanya menjawab: “Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta’ala.”
 3. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh syetan, padahal mereka tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya.
 4. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukan (yang sebenarnya) yang telah diberikan kepadaku oleh Allah ‘Azza wa Jalla“.

Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.