Belajar Ilmu Syar'i dan Ilmu duniawi bersama Abuzahra

Ilmu Akhirat dan Dunia Haruslah Seimbang


Tinggalkan komentar

posisi-imam-dan-makmum-dalam-shalat-berjamaah

posisi-imam-dan-makmum-dalam-shalat-berjamaah

Iklan


Tinggalkan komentar

Wanita di Rumah Berma’mum Kepada Imam di Masjid

Tanya :

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di ditanya: Bagaimana hukum shalat seorang wanita di dalam rumahnya yang mengikuti shalat imam di masjid?

Jawab :

Pendapat yang benar adalah boleh melakukan hal seperti itu jika memungkinkan baginya mengikuti imam, yaitu bisa mendengar suara takbir imam atau yang meniru takbirnya atau ia dapat melihat jamaah shalat yang mengikuti imam itu. Sebagian ulama mensyaratkan bagi wanita itu, dapat melihat walaupun hanya pada beberapa bagian gerakan shalat, dan ada juga yang mensyaratkan, hendaknya tidak adanya jalan yang membatasi dirinya dengan imam itu, akan tetapi pendapat ini lemah karena tidak ada dalil yang menunjukkan pada hal itu. Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab: Jika wanita itu tidak dapat melihat imam dan juga tidak melihat para ma’mumnya, maka melaksanakan shalat sendiri dengan tidak mengikuti imam, adalah cara yang lebih hati-hati


12 Komentar

HUKUM SOLAT HAJAT

Oleh: Muhammad Abu Farouq al-Athari

PERTANYAAN:

Saya sering ditanya dan diminta berhujjah dengan dalil syara, apakah solat hajat itu hukumnya sunnah (dituntut) atau bid’ah?

JAWAPAN:

Menurut para ulama hadis (muhaddis) bahawa semua hadis-hadis tentang solat hajat adalah hadis dha’if (hadis lemah). Maka tidak boleh mengamalkan hadis lemah walaupun banyak bilangannya.

Oleh itu mendirikan solat hajat hukumnya adalah bid’ah kerana menurut Imam Bukhari rahimahullah (dan ramai imam-imam hadis yang lain) bahawa:

“Setiap rawi yang telah aku jelaskan tentang hadis solat hajat padanya mungkarul hadis, maka tidak boleh diterima riwayatnya.” [[1]]

Antara hadis yang menjadi hujah pada mereka yang melakukan solat hajat ialah:

“Dari Abdullah bin Abi Auf, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa-sallam: Barangsiapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari Hani Adam (manusia), maka hendakIah ia berwuduk serta menyempurnakan (membaguskan) wuduknya, kemudian soIat hajat dua rakaat. Setelah selesai solat hajat hendaklah ia menyanjung Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian membaca doa hajat:”

Menurut ulama hadis, hadis di atas ini sangat lemah (daif). la dikeluarkan oleh Imam Tirmizi (1/477), oleh Imam Hakim (1/320) dan dikeluarkan juga oleh imam-imam yang lain. Hadis di atas ini dari jalan Faaid bin Abdullahrahman Abu al-Waruqa, dari Abdullah bin Abi Auf secara marfu’.

Imam Tirmizi dalam riwayatnya menjelaskan bahawa:

“Hadis ini gharib (asing), pada sanadnya ada perbincangan (maqal) disebabkan Faaid bin Abdurrahman telah dilemahkan di dalam hadisnya.”

Didapati sanad hadis ini sangat lemah kerana Faaid bin Abdurrahman telah dilemahkan oleh ramai (sejumlah besar) ulama hadis (muhaddis). Di bawah ini dibawakan penjelasan para ulama hadis tentang Faaid bin Abdurrahman Abdul Waruqa’:

1.  Berkata    Abdullah   bin   Ahmad dari   bapanya   (Imam Ahmad)   bahawa   hadis ini termasuk   “Matrukul hadis” orang yang ditinggalkan (tidak boleh dipakai) hadisnya.

2.  Berkata Imam Ibnu   Ma’in: Dhaif dan bukan orang yang siqah (tidak dipercayai).

3.  Berkatra   Imam   Abu   Daud:      Tidak    berguna (istilah bermakna lemah/perawi lemah).

4.  Berkata   Imam   Nasaii:     Perawi yang tidak siqah atau matrukul hadis.

5.  Berkata Imam Abu Hatim:   Hadis-hadisnya dari Ibn Abi Aufa batil.

6.  Berkata Imam al-Hakim:   la meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa dan hadis-hadisnya adalah maudu’ (palsu).

7.  Berkata Ibn Hibban: Mungkarul hadis (hadis mungkar).

8.  Berkata Imam Bukhari:   Mungkarul hadis. Dan menurut jarah Imam Bukhari: “Setiap Rawi yang telah aku katakan padanya mungkarul hadis, maka tidak boleh diterima riwayatnya.” [[2]]

Dengan keterangan ini jelaslah bahawa hadis tentang solat hajat sangat lemah kerana telah dilemahkan oleh ramai para ahli (ulama) hadis. Maka melakukan solat hajat adalah perbuatan bid’ah yang diada-adakan kerana tiada keterangan dalil yang sahih yang membolehkannya.

Adapun pengganti solat hajat apabila ada keperluan atau hajat, ialah solat istiharah sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih.

Antara yang memuatkan hadis solat hajat di dalam kitab mereka dan melemahkannya ialah:

  1. Imam al-Hakim.  Lihat Al-Mustadrak 1/320.
  2. Imam at-Tirmizi. Lihat Hadis no. 1/477.
  3. Imam lbn Majah.  Lihat Hadis no. 1348.
  4. lbn Hajar. Lihat Kitab Tahzibut Tahzib 8/255
  5. Imam An-Nawawi. Lihat Al-Azkar Hlm. 156.

Selain hadis daif (lemah) yang telah dijelaskan, terdapat lagi hadis lemah untuk membolehkan solat hajat yang dimuatkan oleh Syed Sabiq dalam kitabnya “Fiqih Sunnah” yang dianggap oleh beliau hadis tersebut sebagai hadis sahih, tetapi menurut al-lmam Nasiruddin al-AlBani rahimahullah bahawa hadis tersebut terbukti hadis lemah. [[3]]   Hadis yang dimaksudkan ialah:

“Dari Abi ad-Darda’ radiallahu ‘anhu berkata: Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Barang sesiapa yang berwuduk lalu ia sempurnakan wuduknya, kemudian melakukan solat dua rakaat dengan sempurnanya, nescaya Allah akan menunaikan segala hajatnya (apa sahaja yang diminta) cepat atau lambat”.

Hadis di atas ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnadnya 6/442 – 443 dengan sanadnya yang lemah (dhaif). Di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang majhul (tidak dikenal/tidak diketahui), iaitu Maimun Abi Muhammad. [[4]]

Dengan demikian, kenyataan Syed Sabiq bahawa sanad hadis ini sahih adalah merupakan kesilapan dan tasaahul (perbuatan yang bermudah-mudah) dalam mengambil hadis sebagai hujjah syara.

Dengan keterangan ini juga, diharap para ulama yang mengamalkan dan membiarkan umat mengerjakan solat hajat ketika mereka ada keperluan, seperti amalan di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi apabila hampirnya menghadapi peperiksaan akhir, persatuan-persatuan agama apabila ada perayaan-perayaan tertentu, masjid-masjid dan surau-surau serta orang-orang perseorangan apabila menyambut hari-hari yang dianggap sebagai kebesaran Islam, maka mereka (terutamanya para ulama) perlu berhujjah dengan hujjah-huijah dari syara untuk membolehkannya agar mereka tidak melakukan bid’ah yang tercela iaitu bid’ah dhalalah.


[1] Lihat Mizanul l’tidal. jld. 1. Hlm. 6.

[2] Lihat Mizanul I’tidal. 1/6.

[3] Lihat penjelasan Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Hlm. 260.

[4] Lihat Tamamul Minnah. Hlm. 260.


Tinggalkan komentar

Shalatnya Piket Penjaga ( Satpam )

Tanya :

Seorang tentara ditugaskan untuk menjaga keamanan suatu tempat, saat tiba waktu shalat Ashar ia tidak melaksanakannya, dan baru shalat setelah shalat Maghrib, hal itu dikarenakan tidak ada yang menggantikan posisinya dalam melaksanakan tugas ini. Apakah ia berdosa karena menangguhkannya? Apa pula yang seharusnya dilakukan oleh orang yang menghadapi situasi semacam itu?

Jawab :

Seorang piket penjaga atau lainnya tidak boleh menangguhkan shalat hingga keluar dari waktunya, hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala,
“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya.” (An-Nisa’: 103).
Juga berdasarkan dalil-dalil lain di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Maka ia harus mengerjakan shalat pada waktunya di samping tetap menjalankan tugas penjagaan, sebagaimana dahulu kaum Muslimin melaksanakannya bersama Nabi Shalallaahu alaihi wasalam, yaitu dalam shalat khauf, di mana mereka mengerjakan shalat dengan tetap siaga menghadapi musuh. Wallahu waliyut taufiq.
( Majalah ad-Da’wah, edisi 1015, Syaikh Ibnu Baz. )


2 Komentar

Shalatku di Mushala atau di Masjid?

(ustadz kholid syamhudi, Lc.)

Bermunculannya surau-surau atau disebut juga mushala merupakan satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Terkadang ini menjadi salah satu penyebab pemicu malasnya orang berjamaah dan memakmurkan masjid jami’ atau masjid-masjid waqaf lainnya. Apalagi dalam opini banyak kaum muslimin surau-surau tersebut sama hukumnya dengan masjid.

Oleh karena itu, sebelum menjawab pertanyaan diatas, perlu didefinisikan pengertian masjid dan surau atau mushala, sehingga menjadi lebih jelas permasalahannya dan dapat menghindari kesalahpahaman. Sebab ternyata banyak orang salah paham terhadap satu hokum, hanya karena belum mengetahui definisi dan gambaran permasalahannya dengan baik.

Definisi Masjid

Masjid didefinisikan ulama dengan :

Sebidang tanah yang dilepaskan dari kepemilikan pribadi dan diwaqafkan lillahi ta’ala serta dikhususkan untuk shalat dan ibadah 1). Biasanya dibangun diatasnya bangunan khusus yang menjadi kekhususannya.

Demikianlah para ulama sepakat menyatakan masjid itu harus diwaqafkan, baik dengan waqaf lisan atau ada indicator perbuatan yang menunjukkan hal tersebut, seperti membangun masjid dan mengajak orang-oranguntuk shalat disana 2).

Sedangkan mushala pada zaman Rasulullah I adalah tanah lapang yang digunakan untuk shalat ‘ied (hari aya). Saat ini, sebagian muslimin membuat surau atau mushala dirumah-rumah atau samping rumah mereka untuk shalat dan kegiatan lainnya. Nah, bila itu semua telah diwaqafkan lillahi ta’ala dan dikhususkan untuk shalat dan ibadah, maka itu adalah masjid. Bila tidak maka bukan masjid dan tidak diberlakukan hukum-hukum masjid, seperti larangan berjual beli didalamnya dan sebagainya.

Dari semua ini, maka sebaiknya anda shalat berjamaah di masjid terdekat, bukan di mushala bila ingin mendapatkan pahala berjamaah bersama imam. Tentu shalat berjamaah disurau tersebut masih sah, namun tidak sama dengan keutamaan shalat berjamaah dimasjid.

Keutamaan shalat berjamaah di masjid

Hikmah disyariatkannya shalat berjamaah di masjid diantaranya adalah terjadinya interaksi antara warga sekitarnya dengan saling mengenal, tolong menolong dan saling mengerti keadaan tetangganya. Bila sakit bisa dijenguk dan bila kesusahan bias dibantu. Dengan berjamaah dimasjid terdekat ini insya Allah semua dapat diwujudkan. Oleh karena itu, Rasulullah I menganjurkannya sebagaimana diriwayatkan ibnu umar. Beliau bersabda, sabdanya :

اِيُصَلَّ أحَدُكٌمْ فِيْ مَسْجِدِ،وَلاَيَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ

“hendaklah salah seorang kalian shalat dimasjidnya dan tidak mencari-cari masjid lainnya”.(riwayat Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 12/370 dan Al-Ausath 6/82-83 dan dishahihkan Al-Albani dalam silsilah Shahihah 5/234 dan Shahih Al-Jaami’ no.5332)

Mencari masjid lain yang jauh dari rumah kita akan menimbulkan dua perkara yang tidak baik yaitu:

  1. kosongnya masjid dari jamaah atau mengurangi jumlah jamaahnya. Bisa dibayangkan bila setiap warga sekitar pergi meninggalkan masjid terdekat, tentu lama kelamaan makmum masjid kampong akan berkurang dan bias jadi habis. Sehingga hanya diisi satu orang imam yang merangkap sebagai muadzin dan makmum, seperti dilihat disebagian masjid yang tidak dimakmurkan warga sekitarnya. Padahal sudah jelas bahwa memakmurkan masjid termasuk ketaatan, dan berkumpul nya warga shalat berjamaah di masjid tersebut merupakan sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa yang Allah perintahkan dalam firman-Nya,

وَتَعَاوَنُواعَلَي الْبِرَّوَالتَّقْوَي

dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa” (Al Maidah :2)

  1. membuat imam masjid dan jamaah masjid lainnya jadi sedih dan buruk sangka. Ia akan bertanya dalam hatinya, mengapa si fulan itu lebih senang shalat ditempat lainnya? Lalu muncul buruk sangka dalam hatinya.

Ibnu Qudamah menyatakan,”Bila dalam berjamaah tidak dimasjid terdekat dapat membuat sedih sang imam atau jamaahnya, maka menghibur hati mereka lebih utama.”

Namun bila ada hal-hal tertentu yang memaksa seseorang mencari masjid yang jauh dari tempatnya seperti adanya pengajian atau imamnya tidak memenuhi syarat atau rukun shalat dan hajat lainnya, maka insya Allah diperbolehkan berjamaah tidak di masjid terdekatnya.

Mudah mudahan Allah membimbing kita menuju keridhaan-Nya. Wallahu a’lam.

Footnotes :

<!–[if !supportLists]–>1) <!–[endif]–>Kitab Ahkaam Hudhur Al Masjid, syeikh Abdullah Al Fauzaan hal. 5

<!–[if !supportLists]–>2) <!–[endif]–>Kitab Ahkaam Hudhur Al Masjid, syeikh Abdullah Al Fauzaan hal. 5-6

Ditulis ulang dari rubrik konsultasi syariat, Majalah Nikah vol. 5, no. 12, Maret 2007


1 Komentar

Seputar Posisi Makam Nabi SAW Di Masjid Nabawi

Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin rahimahullah ditanyai tentang hukum shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam:

Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin rahimahullah menjawab:
Shalat di masjid yang ada makamnya, bisa digolongkan menjadi dua:
Pertama: Makam tersebut lebih dulu ada sebelum masjid. Maksudnya, masjid dibangun di atas kuburan. Maka, masjid ini wajib ditinggalkan dan tidak boleh shalat di sana. Adapun orang yang membangunnya wajib menghancurkan masjid itu, jika dia tidak mau, maka penguasa kaum muslimin berkewajiban menghancurkan masjid itu.

Kedua: Masjid lebih dulu ada sebelum makam. Maksudnya, ada mayit yang dikuburkan di sana setelah terbangunnya sebuah masjid. (jika demikian keadaannya), maka makam tersebut wajib digali dan mayit diangkat, dan dimakamkan di tempat pemakaman umum. Sedangkan mengenai masjidnya, maka bisa dipakai shalat, dengan syarat, makam tidak berada di depan orang yang shalat, karena Nabi SAW melarang shalat menghadap kuburan.

Adapun mengenai makam Nabi SAW yang dimasukkan ke dalam lokasi Masjid Nabawi, maka sebagaimana diketahui, masjid nabawi dibangun sebelum beliau SAW wafat sehingga ia tidak dibangun di atas kuburan. Demikian juga, diketahui bahwa nabi SAW tidak dimakamkan di dalamnya (masjid). Beliau SAW dimakamkan di rumahnya yang terpisah dari masjid Nabawi.

Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, dia mengirim surat kepada gubernur Madinah, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 88 Hijriyah, supaya menghancurkan (merenovasi) masjid Nabawi dan memasukkan kamar para istri Nabi SAW (ke dalam masjid). Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan masyarakat dan para Ulama Ahli Fiqh, lalu Umar membacakan surat dari Amirul Mukminin, al-Walid. (setelah mendengarnya), mereka merasa keberatan. Mereka menyatakan, “Membiarkannya dalam kondisi asli lebih banyak faidahnya.”

Dan diriwayatkan, bahwa Sa’id bin Musyyib mengingkari pelebaran masjid yang memasukkan tempat tinggal Aisyah RA. Seakan dia khawatir, (perbuatan ini termasuk) menjadikan kuburan sebagai masjid. Lalu Umar bin Abdul Aziz menyampaikan perihal ini dengan mengirim surat kepada Amirul Mukminin, al-Walid

Al-Walid membalasnya dan memerintahkannya agar melaksanakan perintahnya (semula). Dengan begitu, Umar tidak memiliki andil dalam hal ini.

(Dari uraian ini), anda dapat mengetahui, bahwa makam Nabi SAW tidak diletakkan di masjid, dan tidak dibangun masjid diatasnya. Maka disini, tidak ada hujjah (argumen) bagi seseorang untuk memperbolehkan menguburkan di masjid, atau membagun masjid di atas makam.

Dalam hadits yang sah dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, ”Laknat Allah atas orang-orang yahudhi dan Nashara mereka telah menjadikan kuburan para Nabi mereka menjadi masjid.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Beliau SAW menyampaikan hal ini, padahal beliau SAW menjelang ajal, sebagai peringatan kepada umatnya dari perbuatan yang menyamai Yahudi dan Nashrani.

Dan tatkala Ummu Salamah menceritakan kepada beliau SAW tentang gereja yang dilihatnya di Habasyah, dan tentang gambar-gambar yang ada di dalamnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ” Mereka ini, jika ada orang shalih di kalangan mereka yang meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Mareka itu adalah seburuk-buruk makluk di sisi Allah.” (HR.Bukhari dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud RA bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, “Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ialah orang yang mendapatkan hari kiamat sedangkan mereka dalam keadaaan hidup dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. (HR. Imam Ahmad dengan sanad yang baik)

Dan seorang mukmin, (tentu) tidak akan mau mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan tidak akan mau menjadi makhluk terburuk.

(SUMBER: Majalah as-Sunnah sebagai yang terjemahkan dari Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin, Jld. XII/372-374)


Tinggalkan komentar

Rukun-Rukun Shalat

Setiap ibadah mempunyai bagian-bagian utama dan sendi-sendi dasar yang tidak terpisahkan darinya, bagian-bagian dan sendi-sendi yang tersusun itulah yang membentuk ibadah, karenanya bagian dan sendi tersebut tidak boleh gugur atau tanggal dari sebuah ibadah, jika tidak maka keabsahan ibadah pun gugur, ia menjadi tidak sah dengan tidak terpenuhinya bagian-bagian dan sendi-sendi tersebut.

Dalam ibadah shalat bagian dan sendi tersebut dikenal dengan nama rukun shalat, ia bisa dalam bentuk perbuatan dan bisa pula dalam bentuk perkataan.

Rukun pertama, Berdiri

Kewajiban berdiri dalam shalat fardhu adalah fardhu yang hanya gugur dalam kondisi tidak mampu, perkara ini telah menjadi titik ijma’ di kalangan para ulama. Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ 3/258 berkata, “Berdiri dalam shalat fardhu adalah fardhu dengan ijma’, shalat orang yang mampu berdiri tidak sah kecuali dengan berdiri, bahkan rekan-rekan kami berkata, ‘Jika seorang muslim berkata, ‘Aku menghalalkan duduk dalam shalat fardhu’ tanpa alasan, atau dia berkata, ‘Berdiri dalam shalat fardhu bukan fardhu’ maka dia kafir kecuali jika dia baru masuk Islam.”

Dalil-dalil yang menetapkan kewajiban berdiri dalam shalat fardhu

Firman Allah, “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa[152]. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.” (Al-Baqarah: 238).

Sabda Nabi saw kepada Imran bin Hushain

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا

“Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk.” (HR. Al-Bukhari).

Adapun untuk shalat nafilah atau sunnah maka berdiri bukan merupakan rukun, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًَا نِصْفُ الصَّلاَةِ

“Shalat seseorang dengan duduk adalah setengah shalat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, Jabir, Anas dan Amir bin Rabi’ah bahwa Rasulullah saw shalat nafilah di atas kendaraannya.

Kapan kewajiban berdiri ini gugur?

Dalam kondisi tidak mampu sebagaimana sabda Nabi saw kepada Imran bin Hushain di atas di tambah dengan kaidah umum bahwa Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Jika seorang hamba shalat fardhu dengan duduk karena halangan, misalnya sakit maka dia meraih pahala shalat seperti dia shalat dengan berdiri, ini adalah salah satu bentuk kemurahan dari Allah.

Dari Abu Musa bahwa Nabi saw bersabda,

إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا

“Jika seorang hamba sakit atau bepergian maka ditulis untuknya apa yang dia lakukan pada saat dia mukim lagi sehat.” (HR. Al-Bukhari).

Jika seseorang mampu berdiri pada sebagian rakaat dan tidak pada rakaat yang lain maka dia wajib melakukannya, misalnya dia mampu berdiri pada rakaat pertama dan tidak pada rakaat kedua, maka dia berdiri pada rakaat pertama, jika dia tidak mampu berdiri pada rakaat pertama maka dia shalat dengan duduk, jika pada rakaat kedua dia mampu berdiri maka dia harus berdiri.

Allah Ta’ala berfirman, “Dan bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu.” (At-Taghabun: 16).

Berdiri bersandar kepada sesuatu, apakah termasuk berdiri?

Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa berdiri secara mandiri dalam arti tidak bersandar kepada sesuatu merupakan maksud dari berdiri dalam shalat. Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya berdiri dengan bersandar dalam kondisi mampu.

Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ 3/259-260 menjelaskan bahwa dalam perkara ini terdapat tiga pendapat: Pertama, dan ini yang dinyatakan oleh Imam an-Nawawi paling shahih, berdiri mandiri bukan syarat dalam berdiri, jika dia bersandar kepada dinding atau seseorang atau tongkat di mana jika sandarannya itu digeser maka dia akan terjatuh maka shalatnya tetap sah walaupun ia makruh karena dia tetap dinamakan berdiri. Kedua, berdiri mandiri merupakan syarat, tidak sah jika dia mampu shalat dengan bersandar. Ketiga, boleh bersandar dalam bentuk jika sandarannya digeser dia tidak terjatuh, karena bersandar dengan cara ini tidak mengeluarkan dari nama berdiri. Wallahu a’lam.
(Izzudin Karimi)

Rukun-Rukun Shalat 2
Senin, 25 Agustus 08
Rukun kedua, Takbiratul Ihram

Takbiratul ihram adalah ucapan mushalli (orang yang shalat), “Allahu Akbar” di awal shalatnya, takbir ini disebut ihram karena ia yuharrimu (mengharamkan atau melarang) berbicara, makan dan lainnya atas mushalli.

Ucapan takbir yang shahih adalah “Allahu Akbar” tidak lain, Nabi saw selalu memulai shalat dengannya, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah berkata, “Rasulullah saw membuka shalat dengan takbir.” Abdullah bin Umar berkata, “Aku melihat Rasulullah saw membuka shalat dengan takbir, beliau mengangkat…(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dan beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.” (HR. Al-Bukhari dari Malik bin al-Huwairits).

Tiga hadits di atas menetapkan bahwa lafazh takbir di awal shalat hanya “Allahu Akbar” tidak ada yang lain. Jika dia mengucapkan kata lain walaupun mungkin semakna dengannya, misalnya dia berkata, “Allahu A’zham” atau “Allahu Kabir” atau “Ar-Rabb Akbar” atau “Ar-Rahman Akbar” maka shalatnya tidak sah menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama dengan alasan di atas, dan ini adalah pendapat yang benar dalam masalah ini.

Bagaimana jika mushalli mengucapkan “Allahul Akbar”? dengan tambahan alif lam, Jumhur ulama dan Imam asy-Syafi’i di dalamnya berpendapat, shalatnya sah karena dia hanya menambahkan alif lam, tidak merubah makna. Pendapat ini dinyatakan shahih oleh Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ 3/292. Imam Malik dan Ahmad berpendapat, shalatnya tidak sah karena adanya tambahan tersebut. Wallahu a’lam.

Dalil-dalil yang menetapkan takbiratul ihram sebagai rukun shalat

Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ 3/290 berkata, “Takbiratul ihram adalah salah satu rukun shalat, shalat tidak sah tanpanya, ini adalah madzhab kami, Malik, Ahmad, jumhur salaf dan khalaf.”

Selanjutnya Imam an-Nawawi memaparkan dalil-dalil dari sunnah, di antaranya:

Sabda Nabi saw kepada seorang laki-laki yang tidak baik dalam shalatnya,

اِذَا قُمْتَ اِلىَ الصَّلاَةِ فأَسْبِغِ الوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Jika kamu berdiri shalat maka sempurnakanlah wudhu kemudian menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Sabda Nabi saw,

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

Kunci shalat adalah bersuci, tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah taslim.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Hakim dari Ali bin Abu Thalib, al-Hakim menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dishahihkan pula oleh Syaikh al-Albani dalam Sifat Shalat Nabi saw).

Yang dimaksud tahrim adalah muharrim, yang mengharamkan, yakni yang mengharamkan ucapan dan perbuatan selain ucapan dan perbuatan shalat adalah takbir, ini berarti seorang mushalli hanya bisa masuk ke dalam shalat dengan takbir. Adapun tahlil maka maksudnya adalah muhallil, yang menghalalkan, yakni menghalalakan ucapan dan perbuatan yang sebelumnya diharamkan di dalam shalat, ini berarti seorang mushalli hanya bisa keluar dari shalat dengan salam.

Hukum meninggalkan takbiratul ihram

Jumhur ulama termasuk Imam yang empat berpendapat bahwa jika mushalli meninggalkan takbiratul ihram, baik dengan sengaja maupun karena lupa maka shalatnya tidak sah. Dalilnya adalah hadits-hadits di atas, dan pendapat ini shahih.

Sebagian Tabiin seperti Said bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, az-Zuhri, Qatadah dan al-Auza’i berpendapat, jika mushalli lupa takbiratul ihram maka takbir ruku’ menggantikannya.

Dalam kondisi apa takbiratul ihram diucapkan?

Dalam kondisi berdiri, demikian pula dengan makmum masbuq yang mendapati imam dalam keadaan ruku’, takbiratul ihramnya harus diucapkan seluruhnya dalam keadaan berdiri, jika ada sebagian hurufnya yang diucapkan bukan pada saat berdiri maka shalatnya tidak sah tanpa perbedaan. Demikian yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ 3/296.

Apa yang disunnahkan dalam takbiratul ihram

Mengeraskan takbir bagi imam agar makmum mendengarnya dan bertakbir setelah takbirnya. Nabi saw bersabda, “Jika imam mengucapkan, ‘Allahu Akbar’ maka ucapkanlah, ‘Allahu Akbar’. (HR. al-Baihaqi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sifat Shalat Nabi saw). Adapun makmum maka dia memelankannya, cukup didengar oleh dirinya sendiri.

Disunnahkan mengangkat tangan, Syaikh al-Albani dalam Sifat Shalat Nabi saw berkata, “Terkadang Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya bersama takbir, terkadang setelah takbir dan terkadang sebelumnya. Beliau mengangkat kedua tangan dengan jari-jari lurus, tidak direnggangkan dan tidak ditekuk. Beliau mengangkat kedua tangan sampai mendekati kedua pundaknya dan terkadang mengangkat keduanya sampai mendekati kedua telinganya.”
(Izzudin Karimi)

Rukun-Rukun Shalat 3
Senin, 01 September 08

Rukun Shalat Ketiga, Membaca Al-Fatihah

Membaca al-Fatihah bagi yang mampu adalah salah satu kewajiban dan salah satu rukun shalat, ia tidak tergantikan oleh al-Qur`an yang lainnya menurut pendapat yang shahih, baik dalam shalat fardhu maupun nafilah, shalat jahr (bacaan keras) maupun sir(bacaan pelan), bagi imam, munfarid dan makmum, untuk yang terakhir ini terlepas dari perbedaan di antara para ulama yang nanti akan dijelaskan.

Tentang kewajiban al-Fatihah dalam shalat, bahwa ia tidak tergantikan oleh selainnya adalah madzhab jumhur ulama, di antara mereka adalah Imam yang tiga selain Abu Hanifah. Imam yang terakhir ini berpendapat bahwa al-Fatihah tidak harus, selain al-Fatihah bisa menggantikannya.

Jumhur ulama berdalil kepada hadits-hadits berikut:

1- Sabda Nabi saw,

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَيَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

Tidak ada shalat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab di dalamnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin ash-Shamit).

2- Sabda Nabi saw,

مَنْ صَلَّي صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الكِتَابِ فَهِيَ خَدَاجٌ فَهِيَ خَدَاجٌ فَهِيَ خَدَاجٌ

Barangsiapa shalat tidak membaca di dalamnya dengan Ummul Kitab maka ia tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

3- Sabda Nabi saw,

لاَتُجْزِى صَلاَةٌ لاَيَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

“Tidak sah shalat di mana seseorang tidak membaca Fatihatul Kitab di dalamnya.” (HR. Ad-Daraquthni).

Sementara Imam Abu Hanifah berdalil kepada:

1- Firman Allah, “Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur`an.” (Al-Muzzammil: 20).

2- Sabda Nabi saw kepada laki-laki yang shalat tidak baik,

ثُمَّ إسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ

“…Kemudian menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur`an.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

3- Sabda Nabi saw,

لاَصَلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

“Tidak ada shalat kecuali dengan al-Qur`an walaupun dengan Fatihatul Kitab.” (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Pendapat pertama adalah pendapat yang rajih karena;

1- Ayat surat al-Muzzammil hadir dalam urusan shalat malam dan maksudnya adalah bacalah apa yang mudah dari al-Qur`an setelah al-Fatihah.

2- Maksud dari sabda Nabi saw, “Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur`an.” adalah al-Fatihah, karena ia adalah surat yang paling mudah.

3- Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas tidak shahih seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu’. Wallahu a’lam.
(Izzudin Karimi)

Rukun Shalat 4 : Ruku’
Senin, 13 Oktober 08
Makna ruku’

Dari segi bahasa ruku’ berarti merunduk, ada yang berkata, menunduk. Secara istilah ruku’ adalah merundukkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut.

Dalil yang menetapkan ruku’ sebagai rukun shalat

Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah kamu.” (Al-Hajj: 77).
Sabda Nabi saw kepada laki-laki yang tidak bisa shalat dengan baik,

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

Kemudian ruku’lah sehingga kamu bertuma`ninah dalam keadaan ruku’.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Syaikh al-Albani dalam Shifatu Shalat an-Nabi saw menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i, hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, “Shalat salah seorang dari kalian tidak sempurna sehingga dia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah… kemudian bertakbir, bertahmid dan memuliakanNya, membaca al-Qur`an yang mudah baginya dari apa yang Allah ajarkan dan izinkan kepadanya, kemudian bertakbir dan ruku’, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya sehingga persendiannya tenang dan berada pada posisinya.”

Dan beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.” (HR. Al-Bukhari dari Malik bin al-Huwairits).

Bagaimana ruku’ Nabi saw?

Syaikh al-Albani dalam Shifatu Shalat an-Nabi saw menyebutkan sifat ruku’ Nabi saw, beliau berkata, “Nabi saw meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, beliau memantapkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seolah-olah beliau menggenggamnya, beliau merenggangkan jari-jarinya, menjauhkan kedua sikunya dari pinggangnya, beliau membentangkan dan meluruskan punggungnya, sampai-sampai seandainya air dituang di atasnya niscaya ia akan diam, beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak mendongakkannya.”

Kewajiban thuma’ninah dalam ruku’

Rasulullah saw ruku’ dengan thuma`ninah, beliau memerintahkan orang yang shalat dengan keliru agar mengulangnya karena dia tidak berthuma`ninah, beliau mengumpamakan orang yang ruku’ tanpa thuma’ninah dengan ayam jantan yang mematok makanannya atau seperti burung gagak yang mematok bangkai, beliau menyatakan bahwa orang yang tidak menyempurnakan ruku’ dan sujud adalah pencuri terburuk. Semua ini menetapkan kewajiban thuma`ninah dalam ruku’.

Rukun 5: Bangkit dari ruku’ di sertai i’tidal

Ini adalah salah satu rukun shalat, Nabi saw melakukannya dan memerintahkan laki-laki yang shalat dengan keliru agar melakukannya,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

Kemudian bangkitlah sehingga kamu berdiri dengan i’tidal.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Apabila Nabi saw bangkit dari ruku’, beliau berdiri tegak sehingga setiap ruas tulang punggung kembali kepada posisinya. Wallahu a’lam.

Rujukan: Al-Majmu’, Imam an-Nawawi dan Shifatu Shalat an-Nabi saw, Syaikh al-Albani.
(Izzudin Karimi)

Rukun Shalat 6 : Sujud
Senin, 20 Oktober 08
Makna sujud

Al-Azhari berkata, asal makna sujud adalah ketenangan dan kecondongan. Al-Wahidi berkata, asalnya adalah ketundukan dan kerendahan. Siapa yang tunduk dan merendah maka dia bersujud. Orang yang meletakkan keningnya di tanah disebut bersujud karena perbuatannya ini merupakan ketundukan yang mendalam.

Sujud dalam shalat berarti mushalli menurunkan badannya sehingga keningnya menyentuh tanah sambil bertumpu di atas kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki.

Dalil yang menetapkan sujud sebagai rukun shalat

Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah kamu.” (Al-Hajj: 77).
Sabda Nabi saw kepada laki-laki yang tidak bisa shalat dengan baik,

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

Kemudian sujudlah sehingga kamu bertuma`ninah dalam keadaan sujud.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Anggota sujud

Anggota sujud di mana ia merupakan tumpuan bagi mushalli ketika bersujud ada tujuh: kening bersama hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung jari kedua kaki.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلىَ سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلىَ الجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ اِلىَ أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ وَالرُكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِِ القَدَمَيْنِ . رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda, “Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; kening –dan beliau menunjuk hidungnya- dua tangan, dua lutut dan ujung dua kaki.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Ditunjuknya hidung oleh Nabi saw sambil beliau bersabda, “Kening.” berarti bahwa dua anggota ini adalah satu, mushalli bersujud dengan meletakkan keduanya di atas tanah, tidak cukup salah satunya.

Sujud Nabi saw

Dalam Shifatu Shalati an-Nabi saw disebutkan, Nabi saw berpijak kepada kedua telapak tangannya, membuka keduanya dan merapatkan jari-jarinya seraya menghadapkannya ke kiblat. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundak, terkadang sejajar dengan kedua telinganya. Beliau memantapkan hidung dan keningnya di atas tanah. Beliau juga memantapkan kedua lututnya dan ujung telapak kakinya (ke tanah). Beliau menegakkan kedua telapak kakinya dan merapatkan keduanya, menghadapkan punggung telapak kaki dan jari-jarinya ke arah kiblat. Beliau tidak merapatkan kedua lengannya ke tanah, akan tetapi mengangkat keduanya dan menjauhkan keduanya dari pinggangnya sampai putih ketiaknya terlihat dari belakang, seandainya seekor anak kambing hendak lewat di bawahnya maka ia akan lewat.

Kewajiban thuma`ninah dalam sujud

Rasulullah saw sujud dengan thuma`ninah, beliau memerintahkan orang yang shalat dengan keliru agar mengulangnya karena dia tidak berthuma`ninah, beliau bersabda kepadanya, “Kembalilah lalu shalatlah karena kamu belum shalat.”

Beliau bersabda, “Manusia yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dalam shalatnya.” Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari shalatnya?” Beliau menjawab, “Dia tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya.” (HR. Ibnu Abu Syaibah, At-Thabrani, al-Hakim dan dia menshahihkannya, disetujui oleh adz-Dzahabi).

Suatu kali Nabi saw shalat, beliau memperhatikan dengan ekor matanya seorang laki-laki yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam ruku’ dan sujud, selesai shalat beliau bersabda, “Wahai kaum muslimin, tidak ada shalat bagi orang yang tidak menegakkan tulang sulbinya dalam ruku’ dan sujud.” (HR. Ibnu Abu Syaibah dan Ahmad).

Rujukan: Al-Majmu’, Imam an-Nawawi dan Shifatu Shalat an-Nabi saw, Syaikh al-Albani.
(Izzudin Karimi)